Siðareglur

Reglum þessum er ætlað að skerpa á ábyrgð starfsmanna ÁTVR með það að markmiði að bæta starfsanda og ímynd fyrirtækisins og undirstrika mikilvægi þess að láta birgja og aðra, sem hafa hagsmuna að gæta, njóta sanngirni og jafnræðis í hvívetna.

SAMSKIPTI Á VINNUSTAÐ
• Starfsfólki ber að leiðbeina hvert öðru og miðla þekkingu. Jafnframt að temja sér gagnkvæma kurteisi, lipurð, snyrtimennsku  og reglusemi í starfi. 
• Starfsfólk ÁTVR fer ekki í manngreinarálit vegna stéttar, stöðu, kynferðis eða annarra einstaklingsbundinna þátta.
• Einelti og kynferðisleg áreitni verða ekki liðin hjá fyrirtækinu og ber að uppræta með öllum tiltækum ráðum ef þess verður vart.


JAFNRÆÐI
• Gæta skal sanngirni og réttsýni í samskiptum við önnur fyrirtæki eða stofnanir.
• Allir viðskiptavinir eiga rétt á sömu þjónustu eða upplýsingum vegna sambærilegra tilvika. 
• Starfsfólki er óheimilt að hampa tiltekinni vöru umfram aðra.  Þetta tekur þó ekki til málefnalegrar ráðgjafar miðað við gefnar forsendur.


TRÚNAÐUR
• Starfsfólk skal gæta fyllstu þagmælsku og trúnaðar gagnvart fyrirtækinu bæði hvað varðar upplýsingar um málefni fyrirtækisins, samstarfsfólks og viðskiptavina þess.
• Öll trúnaðarskjöl skulu meðhöndluð  og varðveitt þannig að þau glatist ekki eða liggi óvarin.
• Starfsfólk skal í ræðu og riti taka skýrt fram hvort talað er fyrir hönd fyrirtækisins eða lýst persónulegum skoðunum og þess skal gætt að rýra ekki álit ÁTVR.
• Starfsfólki ber að upplýsa  yfirmann eða forstjóra um hvers konar sóun, svindl, misnotkun og hagsmunaárekstra sem tengjast fyrirtækinu á einhvern hátt.
• Þagnarskylda helst þótt látið sé af störfum.

 
KYNNINGAR og VIÐBURÐIR
• Starfsfólki er óheimilt að sjá um eða taka beinan þátt í hvers konar kynningum á þeim vörum sem fyrirtækið selur.
• Óheimilt er að taka þátt í boðsferðum eða öðrum boðum á vegum hagsmunaaðila.
• Birgjar hafa ekki heimild til að kynna vörur í Vínbúðum. Öll fræðsla til starfsfólks á vörum fyrirtækisins fer fram á vegum ÁTVR.

Framkvæmdastjórar eða forstjóri veita undanþágu frá þessum reglum ef við á.

GJAFIR
• Starfsfólki er óheimilt að þiggja gjafir eða aðra umbun frá birgjum, viðskiptavinum eða öðrum hagsmunaaðilum nema um sé að ræða jóla- eða áramótagjafir og verðmætið sé óverulegt. (sjá gæðahandbók)

Stefnan er í gildi frá desember 2012