Skeifan

Skeifunni 5, 108 Reykjavík

Open today 10 - 20


Tuesday 29.Nov 10 - 20

Wednesday 30.Nov 10 - 20

Thursday 1.Dec 10 - 20

Friday 2.Dec 10 - 20

Saturday 3.Dec 11 - 18

Sunday 4.Dec Closed

Monday 5.Dec 10 - 20

Tuesday 6.Dec 10 - 20

Wednesday 7.Dec 10 - 20

Thursday 8.Dec 10 - 20

Friday 9.Dec 10 - 20

Saturday 10.Dec 11 - 18

Sunday 11.Dec Closed

Monday 12.Dec 10 - 20

Tuesday 13.Dec 10 - 20

Wednesday 14.Dec 10 - 20

Thursday 15.Dec 10 - 20

Friday 16.Dec 10 - 20

Saturday 17.Dec 11 - 18

Sunday 18.Dec Closed

Monday 19.Dec 10 - 20

Tuesday 20.Dec 10 - 20

Wednesday 21.Dec 10 - 20

Thursday 22.Dec 10 - 20

Friday 23.Dec 10 - 22

Saturday 24.Dec 9 - 13

Sunday 25.Dec Closed

Monday 26.Dec Closed

Tuesday 27.Dec 10 - 20